Project Bijlandse Waard – Van Nieuwpoort

In de Rijnwaardense Uiterwaarden, onderdeel van het Nationaal Landschap de Gelderse Poort, ligt de Bijlandse Waard. Een gebied met ondiepe plassen ontstaan door kleiwinning, omzoomd door wilgenbos, en maïsland. Voor een betere bescherming tegen overstromingen en de ontwikkeling van meer riviernatuur is het nodig het gebied anders in te richten. Obstakels die de doorstroom van de rivier belemmeren worden verwijderd en er wordt zand gewonnen voor onder andere de betonindustrie. Tegelijk worden voorwaarden gecreëerd voor een verdere ontwikkeling van riviernatuur en een betere beleving van het gebied.

Project details

Looptijd

5 jaar, start uiterlijk januari 2022

Status

In ontwikkeling

Ligging project

Nabij Tolkamer en
Lobith aan de Rijn

Projectleider

Koen van Aanholt

Plan

Het project Bijlandse Waard is net als de projecten Groene Rivier, Lobberdense Waard, Oevergeul Boven-Rijn en Geitenwaardse Polders onderdeel van het plan Rijnwaardense Uiterwaarden. De verschillende maatregelen in deze uiterwaarden zorgen ervoor dat de waterstand bij hoog water 11 centimeter lager ligt. Daardoor worden bewoners en bedrijven in het rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater. Gelijktijdig wordt er 500 ha nieuwe natuur gerealiseerd en wordt het gebied beter toegankelijk voor recreatie. Er dienen op dit moment nog een tweetal vergunningen te worden gewijzigd en aangevraagd die verband houden met de uitvoeringsmethode. Naar verwachting worden deze procedures eind 2020, begin 2021 afgerond, zodat in 2021 de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten.

Verleden

De Bijlandse Waard is al eeuwenlang een veranderend landschap. In de periode rondom 1773 werd het Bijlandsch Kanaal gegraven om de bocht in de Waal af te snijden, de huidige Oude Waal. De Binnenstrang of Eendekolk is een waardevol cultuurhistorisch element en hier worden dan ook geen werkzaamheden verricht.

Heden

Er vindt intensief overleg plaats tussen Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling en de eigenaar van het gebied VanderSanden steenfabriek Tolkamer. De laatste hand wordt gelegd aan het ontwerp van een elektrische zandinstallatie, die zal worden geplaatst op het kleidepotterrein van de steenfabriek. Ook de overslag van grondstoffen in het schip ter plaatse van de te revitaliseren laad-/losplaats aan de rivier wordt nog nader uitgewerkt.

Toekomst

Bij hoog water stroomt de Blauwe rivier, een extra waterloop die straks door de hele Rijnwaardense Uiterwaarden gaat lopen, door het midden van de Bijlandse Waard. Dit centrale deel van de Waard is hiervoor doorstroombaar gemaakt doordat er diep open water is gecreëerd. De bever krijgt straks meer ooibos tot zijn beschikking. De Meervleermuis en broedvogels vinden hier in de beginfase hun leefgebied. Andere soorten vogels vinden hun onderdak in onder andere de Oude Eendenkolk; oud ooibos dat gehandhaafd blijft.

Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde

Hoewel de toegankelijkheid van het gebied beperkt blijft om flora en fauna te beschermen, zal de recreatieve waarde van de Bijlandse Waard toenemen. Er komen doorkijkjes, een informatiepaneel en een vogel- en wildobservatieplek.

Partijen

Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling en de eigenaar van het gebied, steenfabriek Tolkamer werken samen aan dit project. Het plan Rijnwaardense Uiterwaarden maakt deel uit van het programma “Ruimte voor de Rivier” van Rijkswaterstaat. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de natuur- en veiligheidsdoelstelling in het rivierengebied zoals beschreven in het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).

Link project: https://van-nieuwpoort.com/gebiedsontwikkeling/project/bijlandse-waard/