Project Lus van Linne – Kuypers Kessel en Van Nieuwpoort

Bij projectlocatie Lus van Linne wordt industriezand en grind gewonnen. Het project is gestart in 2015 en zal duren tot 2028. In deze periode zal circa 11.500.000 ton zand en grind worden gewonnen. 

De Lus van Linne wordt uitgewerkt onder de vlag van Bichterweerd B.V. Bichterweerd maakt onderdeel uit van Limburgse Grondstoffen BV. Limburgse grondstoffen is de groep van grondstoffenbedrijven onder de gezamenlijke vlag van ‘Kuypers Kessel Beheer BV’ (50%) en ‘Teunesen zand en grint BV’ (50%)

In het midden van de Provincie Limburg, net onder Roermond, ligt de grootste meander in de Maas: de Lus van Linne. De Lus van Linne zal met het intiatief “Nieuw Leven in de Lus van Linne” de komende jaren een verandering ondergaan waarbij de reeds aanwezige natuurwaarden binnen het gebied uiteraard worden behouden en versterkt. Deze herinrichting zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de hoogwaterbescherming langs de Maas én ruimte scheppen voor de ontwikkeling van ruim 200 hectare dynamische en soortenrijke riviernatuur. De integrale herinrichting van de Lus van Linne is één van de projecten van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Het gebied moet uitgroeien tot een verbindingsschakel én kerngebied in de Midden-Limburgse ecologische Hoofdstructuur, met een meerwaarde die uitstraalt naar het gehele Maasplassengebied.

Bichterweerd BV realiseert, door winning van de nog aanwezige grindvoorraden in de ondergrond, ± 200 ha dynamische en soortenrijke riviernatuur. Er worden ondiepe geulen, grindbanken, natuurlijke oevers, ooibossen, stroomdalgraslanden en andere voor de Maas karakteristieke natuur ontwikkeld. De eigendommen van de Stichting het Limburgs Landschap worden betrokken bij de plannen. Zodra mogelijk zal het Limburgs Landschap het natuurbeheer in de hele Lus van Linne op zich nemen.

Tegelijk wordt de bescherming van het Maasdal tegen overstromingen vergroot, door verlaging van de overstromingskansen bij hoogwaters. In de Lus van Linne worden rivierverruimende voorzieningen aangebracht waarmee de bovenstroomse waterstanden met meerdere decimeters verlaagd kunnen worden. Nieuw Leven in de Lus van Linne levert een aanzienlijke bijdrage aan de hoogwaterbescherming in Midden-Limburg.

Links project: https://www.kuyperskessel.nl/projecten/linne/ en
https://van-nieuwpoort.com/gebiedsontwikkeling/project/lus-van-linne/